V50 Special Rot

Zustand nach einem Tag Pflege....